ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΝΔΡΙΤΣΙΩΤΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2012-02-20 17:40

               ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΝΔΡΙΤΣΙΩΤΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

                                                Άρθρο 1ο

                                 Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΡΙΤΣΙΩΤΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», με έδρα το Ζαγκλιβέρι  - Δήμου Καλινδοίων - Νομού Θεσσαλονίκης.

                                     Άρθρο 2ο

                      Σκοποί και μέσα για την επίτευξή τους

Οι Σκοποί του Συλλόγου είναι:

1) Η διατήρηση των παραδόσεων, εθίμων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Μανδρίτσας – Ανατολικής Ρωμυλίας, γενέτειρας των προγόνων των Μελών.

2) Το δέσιμο των ανωτέρω πολιτιστικών δραστηριοτήτων με τις πολιτιστικές δραστηριότητες του σημερινού τόπου διαμονής των Μελών.

3) Η σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των Μανδριτσιωτών του Ζαγκλιβερίου  και η μεταξύ τους βοήθεια.    

4) Η συλλογή, διαφύλαξη και προβολή του ιστορικού, λαογραφικού και γλωσσικού υλικού της Μανδρίτσας – Ανατολικής Ρωμυλίας.  

5) Η αλληλεγγύη και συμπαράσταση προς Συλλόγους που έχουν ανάλογους σκοπούς.   

6) Η συμμετοχή σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

7) Η απονομή επαίνων και βραβείων.

            Τους σκοπούς του θα πετύχει ο Σύλλογος με τη στενή συνεργασία των Μελών του και με:

α) Οργάνωση δραστηριοτήτων (διαλέξεων, ομιλιών, χορών, συνεστιάσεων, θεατρικών παραστάσεων,  ψυχαγωγικών και αθλητικών εκδηλώσεων, κτλ.) με θέματα σχετικά με τον τόπο καταγωγής των  Μελών και του σημερινού τόπου κατοικίας τους.

β) Οργάνωση εκδρομών στη γενέτειρα των προγόνων των Μελών, όπως επίσης και σε χώρους ιστορικούς και φυσικού κάλλους  της Ελλάδας και άλλων χωρών.

γ) Οργάνωση κάθε άλλης εκδήλωσης, που στοχεύει στην πνευματική καλλιέργεια και   προαγωγή των Μελών του Συλλόγου.

δ)  Έκδοση βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και άλλων εντύπων.

ε)  Δημιουργία λαογραφικής αίθουσας και αρχειακού υλικού.

στ)  Κάθε νόμιμο μέσο.

                                                   Άρθρο 3ο

                                                 Σφραγίδα

Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα,  που φέρει στην περιφέρειά της τα στοιχεία της επωνυμίας του και στο κέντρο αυτής το έτος ίδρυσής του.

                                                  Άρθρο 4ο

                                                    Μέλη

            Τα Μέλη του Συλλόγου χωρίζονται σε Τακτικά και Επίτιμα.                                     Τακτικά Μέλη του Συλλόγου γίνονται, μετά από αίτησή τους, όλοι όσοι κατάγονται  από τη Μανδρίτσα– Ανατολικής Ρωμυλίας  ή έλκουν την καταγωγή τους από αυτήν  και όσοι είναι σύζυγοι  των ανωτέρω, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και αποδέχονται το Καταστατικό.  Οι υπογράφοντες στην συστατική Πράξη  Ιδρυτές του Συλλόγου είναι χωρίς άλλο Τακτικά Μέλη.

            Επίτιμα Μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όσοι προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες προς το Σύλλογο ή έχουν συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των σκοπών. Επίσης, όσοι παλαιότερα ήταν Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και είχαν προσφέρει αξιόλογες υπηρεσίες σε αυτόν, μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  (Γ. Σ.)  Επίτιμοι Πρόεδροι. Η ανακήρυξη Επίτιμων Μελών ή Προέδρων αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, έπειτα από πρόταση τουλάχιστον δύο (2) Συμβούλων από το Δ.Σ. ή του 1/5 των Μελών του Συλλόγου στη Γ.Σ.  Τα Επίτιμα Μέλη ή οι Επίτιμοι Πρόεδροι δεν καταβάλλουν ετήσια συνδρομή.

                                               Άρθρο 5ο

  Καθήκοντα - Διαγραφή - Αποχώρηση - Κυρώσεις - Δικαιώματα   Μελών

Όλα τα Mέλη του Συλλόγου έχουν καθήκον να εργάζονται για την πραγματοποίηση και προώθηση των σκοπών του Συλλόγου και έχουν δικαίωμα να απαιτούν την τήρηση του Καταστατικού. Όλα τα μέλη έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν σαν δικαίωμα εγγραφής και σαν ετήσια εισφορά χρηματικό ποσό, που καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Ορίζεται σήμερα ως δικαίωμα εγγραφής των Μελών το ποσόν των δέκα (10) Ευρώ και ως ετήσια συνδρομή το ποσόν των δέκα (10) Ευρώ.  

            Μέλος διαγράφεται για:

1) Αδικαιολόγητη καθυστέρηση της καταβολής των συνδρομών για δύο (2) συνεχόμενα χρόνια. Διαγράφεται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου και κατόπιν πρότασης του Δ.Σ.

2) Αντισυλλογική του δράση, για αντίδρασή του στις επιδιώξεις και σκοπούς του Συλλόγου ή όταν φέρνει εμπόδιο στην εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή ακόμα αν η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια του Συλλόγου. Απόφαση διαγραφής παίρνει  η Γενική Συνέ-λευση, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. και αφού προηγουμένως κληθεί το Μέλος προς παροχή εξηγήσεων.  

3) Όταν απέχει αδικαιολόγητα επί δύο (2) χρόνια από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Την απόφαση παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο και την επικυρώνει η Γενική Συνέλευση.

Μέλος αποχωρεί από το Σύλλογο μετά από έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου θα αναφέρει τους λόγους διαγραφής του και αφού έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς αυτόν.

            Διαγραφέντα Mέλη έχουν το δικαίωμα να ξαναγίνουν μέλη του Συλλόγου, μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μετά από ένα (1) έτος από τη διαγραφή του.

            Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις σε μέλος που έπεσε σε παράπτωμα:

1ο Απλή επίπληξη

2ο Αποβολή για ορισμένο χρονικό διάστημα  και μέχρι τρεις  (3) μήνες

 Τα Μέλη, που είναι οικονομικά τακτοποιημένα απέναντι στο Σύλλογο, έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τη σωστή λειτουργία και τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Ελεγκτική Επιτροπή.

                                           Άρθρο 6ο

                          Πόροι του Συλλόγου – Δωρητές - Ευεργέτες

Πόροι του Συλλόγου είναι οι τακτικές και έκτακτες εισφορές, τα δικαιώματα εγγραφής, τα έσοδα από τυχόν περιουσιακά στοιχεία, οι κληροδοσίες, οι κάθε είδους δωρεές και κάθε άλλη νόμιμη αύξηση της περιουσίας του Συλλόγου.

            Όσοι κληροδοτούν ή δωρίζουν μετρητά ή οποιαδήποτε ακίνητα ή οποιαδήποτε είδη αξίας άνω των 300 Ευρώ, κηρύσσονται από τη Γ.Σ. Δωρητές, άνω των 1.000 Ευρώ κηρύσσονται από Γ.Σ. Eυεργέτες και άνω των 3.000 Ευρώ κηρύσσονται από τη Γ.Σ. Μεγάλοι Ευεργέτες.

                                                  Άρθρο 7ο

                                      Όργανα του Συλλόγου

Όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.

 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Σύλλογο. Ο Σύλλογος έχει δικαίωμα (εκτός από τις έκτακτες) μιας (1) Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης το χρόνο.

 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία,  όταν παρευρίσκονται τα μισά από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου  που έχουν δικαίωμα ψήφου και ένα επί πλέον, δηλαδή εάν εξασφαλίζει ποσοστό 50% συν ένα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η τακτική Γενική Συνέλευση καλείται την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα.

 Στην τελευταία Γενική Συνέλευση της διετίας το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τη λογοδοσία και τον οικονομικό απολογισμό και η Ελεγκτική Επιτροπή την έκθεσή της  προς έγκριση από τη Γ.Σ.

 Η έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από έγγραφη αίτηση προς αυτό τουλάχιστον του 1/5 των μελών. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία,  εάν βρίσκεται το 50% των μελών συν ένα (1), των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Στην αρχή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τα θέματα που θα την απασχολήσουν, ψηφίζει δηλαδή την ημερήσια διάταξη. Κάθε μέλος του Συλλόγου μπορεί να προτείνει εγγράφως θέματα για την ημερήσια διάταξη τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο και αυτό είναι υποχρεωμένο να τα ανακοινώσει στο ταμπλό του Συλλόγου  και στη Γενική Συνέλευση.

 Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, με ανακοίνωση στον πίνακα του Συλλόγου και με  έγγραφες  ατομικές προσκλήσεις προς τα Μέλη.

Η Γ.Σ. διευθύνεται από τον  Πρόεδρο,  τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα (που κρατά τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ), οι οποίοι εκλέγονται στην αρχή κάθε Συνέλευσης,  με ξεχωριστή σχετική πλειοψηφία ο καθένας και με ανάταση των χεριών.

Αν ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δώσει την εντύπωση ότι δεν ακολουθεί σωστά τη διαδικασία, οποιοδήποτε μέλος έχει δικαίωμα μομφής προς τον Πρόεδρο, οπότε ξαναγίνεται ψηφοφορία για το θέμα της μομφής. Αν περάσει η μομφή, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης χάνει την ιδιότητά του και αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος τα καθήκοντά του

 Αν η Γενική Συνέλευση θεωρηθεί ότι δεν τελείωσε το έργο της και διακοπεί, συνεχίζεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση,  που θα θεωρείται συνέχεια εκείνης που διακόπηκε, και το Προεδρείο είναι το ίδιο. 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απλή πλειοψηφία και η απόφαση δεσμεύει τους μειοψηφίσαντες. Τα Πρακτικά της Γ.Σ. γράφονται  από το Γραμματέα της σε Βιβλίο Πρακτικών των Γ.Σ. του Συλλόγου, με την εποπτεία του Προέδρου, και αυτά  υπογράφονται  και από τους δύο.

 

2. Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και τους Συμβούλους.

 Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Εκλέγεται στην τελευταία Γενική Συνέλευση κάθε δεύτερου χρόνου με μυστική ψηφοφορία.

Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και ισχύει η τρισταυρία. Οι πρώτοι επτά που πήραν τους περισσότερους ψήφους αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι επόμενοι αποτελούν αναπληρωματικά μέλη και αναπληρώνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν παρουσιαστεί ανάγκη.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα ( 10 ) ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται σε σώμα, συνεδριάζει με το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και παραλαμβάνει από αυτό όλα τα αρχεία, σφραγίδα, βιβλίο, ταμείο και γενικά όλη την περιουσία του Συλλόγου,  με βάση Πράξης  Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα. Έκτακτα συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο, ή αν το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη αίτησή τους στον Πρόεδρο, που θα αναφέρει και τα θέματα συζήτησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να πάρει απόφαση, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων και σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προεδρεύοντα. Η ψηφοφορία είναι ανοικτή με ανάταση του χεριού, εκτός από προσωπικά θέματα οπότε είναι μυστική.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων, όπου γράφονται οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεωτικά.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, τακτικές ή έκτακτες, χάνει το δικαίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Συλλόγου διεξάγει τις εργασίες του Συλλόγου χωρίς αμοιβή.

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ.) διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις, την περιουσία του Συλλόγου και παίρνει όλα τα μέτρα που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου σε συμφωνία πάντα με το παρόν Καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προετοιμάζει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, την καλεί και μετά εκτελεί τις αποφάσεις της. Για την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συστήνει πενταμελής Επιτροπές και είναι υπεύθυνο για τη δουλειά τους.

 

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τη γενική διεύθυνση του Συλλόγου, την επιτήρησή του, καλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει με το Γραμματέα την ημερήσια διάταξη και τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ. Σ., και σαν εντολέας και εκτελεστής των αποφάσεων αυτού υπογράφει συμβόλαια, παρευρίσκεται σαν εκπρόσωπος σε συναλλαγές με τρίτους π.χ. Συλλόγους, Οργανώσεις,κ.τ.λ., όπως και μπροστά σε κάθε αρχή και κάθε δικαστήριο, δίνει τους απαιτούμενους όρκους και υπογράφει κάθε έγγραφο του Συλλόγου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ενεργεί με δική του πρωτοβουλία, αλλά πάντα εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

 

6. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει αυτός.

 

7. Ο Γραμματέας φυλάει τη σφραγίδα και το αρχείο του Συλλόγου και υπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, την αλληλογραφία και κάθε άλλο έγγραφο. Επίσης, διατηρεί βιβλίο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και φροντίζει να τηρείται κάθε διάταξη που αφορά το Σύλλογο. Αν απουσιάζει ο Γραμματέας, αναπληρώνεται από αυτόν που ορίζει κατά περίσταση το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

8. Ο Ταμίας παίρνει τις έκτακτες εισφορές, τις συνδρομές και τα δικαιώματα εγγραφής Μελών, όπως και κάθε είδους έσοδα, πάντοτε με απόδειξη. Εκτελεί και κάθε είδους έξοδα, επίσης με απόδειξη. Δε μπορεί να έχει στα χέρια του ποσό μεγαλύτερο των  διακοσίων (200) Ευρώ, χωρίς συγκεκριμένη απόφαση του Δ.Σ. Η περιουσία του Συλλόγου είναι  καταθετημένη σε  Τράπεζα ( Α.Τ.Ε. ή Ε.Τ.Ε.) στο όνομα του Συλλόγου. Ανάληψη χρημάτων γίνεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία. Ο Ταμίας διατηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων και άλλα βοηθητικά βιβλία,  ευθύνεται για κάθε απώλεια χρημάτων και κάθε ανωμαλία στη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου. Κάθε έξι (6) μήνες παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορά, που δείχνει την κατάσταση της περιουσίας του Συλλόγου. Αν απουσιάζει ο Ταμίας, είναι υποχρεωμένος να υποδείξει ο ίδιος αναπληρωτή του, που τον αντικαθιστά.

 

9. Οι Σύμβουλοι κάνουν εργασίες που τους αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορούν να αναθέσουν την διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων με έγγραφη εξουσιοδότησή τους και σε Μέλη του Συλλόγου.

 Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του Προέδρου, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου απλού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα εκ των αναπληρωματικών. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται ψηφοφορία. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες αυτού, εκλέγονται από έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που παραιτηθούν περισσότερα από τρία (3) μέλη του αρχικού Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση που συμπληρώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του έτσι εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι μεγαλύτερη από το υπόλοιπο της θητείας του παλιού Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση, με απαρτία των 2/3 των ταμειακών τακτοποιημένων Μελών, έχει δικαίωμα να αντικαταστήσει Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που παραιτείται ή καθαιρείται όλο το Διοικητικό Συμβούλιο,  προκηρύσσονται εκλογές.

 

10. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και η θητεία της είναι χρονικά ίση με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ψηφοφορία για την εκλογή της γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι που πλειοψήφισαν και οι υπόλοιποι τρεις γίνονται αναπληρωματικά μέλη. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει κάθε χρόνο, ή σε περίπτωση που το ζητήσουν εγγράφως το 1/5 των Μελών του Συλλόγου, τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου και υποβάλλει ενυπόγραφη έκθεση στην τακτική Γενική Συνέλευση που καταχωρείται στα πρακτικά της. Ο Ταμίας και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να διευκολύνουν την Ελεγκτική Επιτροπή στο έργο της, δίνοντάς της όλα τα στοιχεία που της χρειάζονται.

Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την εκλογή της και εκλέγει τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής, που διευθύνει τις εργασίες της. Σε περίπτωση παραίτησης ή  θανάτου αυτού (ή Μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής),  η θέση θα αναπληρώνεται από τον αμέσως επόμενο πλειοψηφίσαντα.

 Η Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί με αίτησή της να υποχρεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο να καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες για συγκεκριμένα θέματα.

 

11. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται στην τελευταία Γενική Συνέλευση κάθε δεύτερου χρόνου.

Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία των εκλογών, συντάσσει Πρακτικά για τον τρόπο της ψηφοφορίας,  για τη διαλογή  των ψήφων και την ανακήρυξη των εκλεγμένων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των αναπληρωματικών και καθορίζει τη σειρά επιλαχόντων με βάση τον αριθμό των ψήφων ή την κλήρωση επί ισοψηφισάντων. Η διαλογή γίνεται μπροστά στα Μέλη του Συλλόγου. Το Πρακτικό  παραδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόδειξη παραλαβής.

Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να εκλεγούν.

                                              Άρθρο 8ο

                                 Τροποποίηση Καταστατικού

            Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, ως και η διάλυση του Σωματείου,  γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε Συνέλευση που είναι παρόντα τα 2/3 των Μελών του Συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

            Το Σωματείο δεν διαλύεται, παρά μόνον αν μείνουν λιγότερα από δέκα (10) Μέλη, ή αν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Νόμου. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου,  όλη η περιουσία και τα αρχεία του περιέρχονται στο Δήμο Καλινδοίων ή στην Ομοσπονδία Συλλόγων Μανδριτσιωτών, με απόφαση των Μελών.

            Κάθε θέμα, που αφορά το Σύλλογο και δεν προβλέπεται από το Καταστατικό,  ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευσή του  πάντοτε με το πνεύμα που επικρατεί σ’ αυτό το Καταστατικό και με πλειοψηφία των 2/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

                                                 Άρθρο 9ο.

                                            Ιδρυτικά Μέλη

            Τα Ιδρυτικά Μέλη του Συλλόγου είναι τα παρακάτω που υπογράφουν το Καταστατικό, σε ειδική κατάσταση.

            Το Καταστατικό αυτό, που αποτελείται από δέκα (10) άρθρα, ψηφίστηκε ομόφωνα  και επικυρώθηκε από τη Γ.Σ. των Μελών του Συλλόγου, η οποία πραγματοποιήθηκε  την Κυριακή  12  του Απρίλη  2009  στο  Ζαγκλιβέρι -             Δήμου Καλινδοίων - Νομού Θεσσαλονίκης.

                                                 Άρθρο 10ο.

                             Προσωρινή  Διοικούσα  Επιτροπή.

Ορίζεται  Προσωρινή  επταμελής (7) Διοικούσα  Επιτροπή, που αποτελείται από τους:

1. Συμεωνίδης  Γεώργιος     του  Δημοσθένη             Πρόεδρος

2. Τζαντζίδης  Βασίλειος     του  Χρήστου                 Αντιπρόεδρος

3. Κοπαρανίδης  Νικόλαος  του  Χαράλαμπου           Γραμματέας

4. Στεφανίδης  Γεώργιος     του   Στεφάνου               Ταμίας

5. Σίλκογλου  Ευάγγελος    του   Χρήστου                 Μέλος

6. Καράογλου  Θεόδωρος   του  Κλεάνθη                  Μέλος

7. Συμεωνίδου  Θεοδώρα    του  Συμεών                    Μέλος

                                                                                   

 

            Μετά την έγκριση του παρόντος Καταστατικού από το Δικαστήριο, η προσωρινή Διοικούσα  Επιτροπή υποχρεούται να συγκαλέσει εντός διμήνου (2) τη Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών για ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου.                                    

                                                       Ζαγκλιβέρι,  12  του Απρίλη 2009.

 

         Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                                 Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

 

 

        Συμεωνίδης  Γεώργιος                                Κοπαρανίδης  Νικόλαος

            

Επαφή

mandritsiotes-zagliveriou

Ζαγκλιβέρι-Λαγκαδά
57012

Αναζήτηση στο site

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode